latinica | ћирилица | english
Poslednja izmena: 08/03/2022
   


Prijava i registracijaRegistrujte se da bi ste imali mogućnost pristupa elektronskim izdanjima SMEITS-a


Program SMEITS-a

Skupština SMEITS-a

16. marta 2023. godine držana je 36. Skupština SMEITS-a. Usvojeni su izveštaj o radu  SMEITS-a za 2022. i plan rada za 2023. godinu. 

 

Medalja "Branislav Đaković" dodeljena je
Živojinu Perišiću, dipl. maš. inž.

 


Упутство за полагање стручног испита за обављање послова са опремом под притиском

Право на полагање стручног испита

Стручни испит за обављање послова са опремом под притиском може да полаже лице које има стечено високо образовање из стручне области машинско инжењерство у обиму од најмање 240 ЕСПБ оствареним на студијама машинства у трајању од најмање четири годинe и које има најмање две године радног искуства у струци на пословима са опремом под притиском.

Стручни испит се полаже пред Kомисијом за полагање стручног испита.

Комисија има председника, два члана испитивача и ментора који имају заменике.

Пријављивање испита

Писмену пријаву за полагање стручног испита подноси кандидат.

Пријава за полагање стручног испита се подноси на прописаном обрасцу (Пријава) у једном примерку, на адресу: Савез машинских и електротехничких инжењера и техничара Србије (СМЕИТС), Кнеза Милоша 7а/II, 11000 Београд).

Уз пријаву кандидат прилаже следећа документа:

1) извод из матичне књиге рођених или оверену копију;

2) оверену копију дипломе;

3) потврду правног лица о врсти послова на којима кандидат тренутно ради или је радио и о радном искуству на пословима са опремом под притиском.

Кандидат може да предложи пројектни задатак који дoставља уз пријаву.

Oсим уколико кандидат изричито изјави да ће извод из матичне књиге рођених доставити сам, министарство надлежно за послове енергетике по службеној дужности прибавља извод из матичне књиге рођених. У том случају кандидат треба да попуни изјаву/сагласност о прибављању тога документа и потписан оригинал достави уз пријаву. 

Када стручни испит полаже страни држављанин, извод из матичне књиге рођених прилаже се са преводом судског тумача, а његова високошколска или школска исправа мора бити призната у складу са прописима о високом образовању.

Комисија је дужна, да у року од 15 дана од истека рока за подношење пријава, обавести кандидата који је уредно поднео прописану документацију, о испуњености услова за полагање стручног испита, одређивању ментора и року за израду стручног рада, као и висини трошкова полагања стручног испита.

Испитни рокови

 • фебруарски испитни рок – рок за пријављивањеиспита је 15. новембар, испит се полаже крајем фебруара или почетком марта;
 • јунски испитни рок -рок за пријављивање испита је 1. март, испит се полаже у другој половини маја или почетком јуна;
 • новембарски испитни рок – рок за пријављивање испита је 1. септембар, испит се полаже крајем новембра или почетком децембра.

По потреби може се одржати ванредни испитни рок.

Стручни испит се састоји из писменог и усменог дела испита.

Писмени део испита – израда писаног стручног рада

Тема за писани стручни рад мора да се односи на опрему високог нивоа опасности и обухвата следећу врсту опреме:

1) Посуде које нису изложене пламену;

2) Котлови са водогрејним цевима и помоћна опрема;

3) Коморни котлови;

4) Индустријски метални цевоводи.

Писани стручни рад се састоји из:

1) општег дела који садржи:

(1) насловну страну са садржајем;

(2) изјаву о самосталној изради рада;

(3) пројектни задатак;

(4) списка коришћених прописа и стандарда,

2) текстуалног дела који садржи:

(1) технички опис технолошке целине и опис припадајуће појединачне опреме са образложењем;

(2) прорачунe чврстоће и оптерећења;

(3) техничку спецификацију материјала и опреме;

(4) најмање једну од следећих целина:

 • израда програма и плана одржавања изабраног објекта одржавања,
 • технолошки поступци одржавања,
 • техничка дијагностика,
 • превентивно-плански радови,
 • организација техничке и оперативне припреме и извршења радова;
 • израда упутства за експлоатацију и руковање;
 • израда плана интервенције;

3) графичкe документацијe која садржи:

(1) технолошку шему;

(2) склопни цртеж са детаљима за спајање заваривањем;

(3) друге цртеже по потреби.

Ментор одређује тему за писани стручни рад, односно уколико по обиму и садржају одговара прихвата пројектни задатак предложен од стране кандидата, прегледа достављени стручни рад и својим потписом на раду потврђује да кандидат испуњава услове за излазак на усмену одбрану рада.

Писани стручни рад кандидат доставља у електронском примерку (у pdf формату на електронску адресу ispit[a]smeits.rs) и једном штампаном примерку.

Усмени део испитa

Усмени део испита се састоји из следећих целина:

 • Одбрана писаног стручног рада;
 • Провера познавања закона и прописа из области којима се уређују технички захтеви за производе и оцењивања усаглашености, исправе и знакови усаглашености и техничких прописа и стандарда који се односе на опрему под притиском;
 • Провера познавања релевантних захтева закона и прописа из области којима се уређује изградња објекта (технолошке и шеме постројења), безбедности и здравља на раду, заштите животне средине и заштита од пожара;
 • Одржавањe опреме под притиском укључујући материјале за опрему под притиском и технике испитивања.

Списак правних извора за проверу познавања закона и прописа

Напомена: Листа ажурирана на дан 7. фебруара 2022. године

У циљу што квалитетније припреме кандидата за полагање стручног испита, Комисија за полагање стручног испита организује једнодневни семинар. Присуство је добровољно.

Одустајање од полагања и одлагање полагања стручног испита

Ако кандидат не приступи полагању стручног испита или у току полагања стручног испита одустане од испита, сматра се да није ни полагао испит.

У случају да кандидат не приступи полагању стручног испита, из разлога који се по оцени Комисије сматрају оправданим, кандидату се признају трошкови полагања стручног испита за наредни испитни рок.

У случају из става 2. кандидат Комисији подноси молбу за одлагање испита са разлозима због којих није приступио полагању стручног испита, уз коју, по потреби, прилаже одговарајуће доказе.

У Београду,
8. фебруара 2022. године
МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ
Комисија за полагање стручног испита за обављање послова са опремом под притиском
(Решење број: 119-01-11/2022-05
од 24. јануара 2022. године)
Правилник о условима, програму и начину полагања
стручног испита за обављање послова са опремом под притиском
(„Службени гласник РС“, број 114/21) 

Правилник о условима, програму и начину полагања стручног испита
за обављање послова са опремом под притиском
(„Службени гласник РС“, број 114/21)

Пријава

Упутство

Контакт: 011 3230 041, ispit[a]smeits.rs Generalni pokrovitelj  
54. Međunarodnog kongresa o KGH 

Elcom Trade


Pokrovitelj izložbe u okviru
54. Međunarodnog kongresa o KGH